ประวัติความเป็นมา

สมาคมอุตสาหกรรมไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดใกล้เคียงก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ ณ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด เลขที่ 151 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยนาย พงศ์ สารสิน นายกสมาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด สมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยความร่วมมิอของนักอุตสาหกรรมแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชี้ชวนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

อนุสนธิจากการประชุมครั้งนั้นได้มีการจัดสมาคมอุตสาหกรรมไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดใกล้เคียงขึ้น (เป็นศูนย์กลางของนักอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนบน ไปจนกว่าสมาชิกแต่ละจังหวัดจะสามารถจัดตั้งสาขาของตนขึ้นได้) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 33 ราย สมาชิกสมทบ ประเภทนิติบุคคล 11 ราย และสมาชิกสมทบประเภทบุคคลธรรมดา 3 ราย โดยมีนายนิตย์ วังวิวัฒน์ เป็นประธานอนุกรรมการ และสมาชิกสามัญ จำนวน 33 ราย เป็นอนุกรรมการก่อตั้ง และอนุกรรมการชั่วคราว จนครบวาระ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES) ได้รับยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจนานาชาติ

ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เลขที่ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศิริพร  ตันติพงษ์ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วาระปี 2557 – 2559

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินบทบาทในฐานะองค์กรเอกชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพาณิชย์ การเงินการธนาคาร การบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอนุภูมิภาค